Digipost.Signature.Api.Client.Scripts 5.1.0

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

There is a newer version of this package available.
See the version list below for details.
Install-Package Digipost.Signature.Api.Client.Scripts -Version 5.1.0
dotnet add package Digipost.Signature.Api.Client.Scripts --version 5.1.0
<PackageReference Include="Digipost.Signature.Api.Client.Scripts" Version="5.1.0" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Digipost.Signature.Api.Client.Scripts --version 5.1.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
6.0.0 57 9/25/2019
6.0.0-RC3 52 8/9/2019
6.0.0-RC2 49 7/29/2019
6.0.0-RC1 76 5/31/2019
5.1.0 93 5/5/2019
5.0.4 91 5/5/2019
5.0.4-beta3 85 5/5/2019
5.0.3.321-beta 101 2/7/2019
5.0.3 113 2/6/2019
5.0.2 185 10/31/2018
5.0.1.154-beta 123 10/26/2018
5.0.1.153-beta 113 10/26/2018
5.0.1.150-beta 128 10/26/2018
5.0.1.124-beta 121 10/24/2018
1.0.0 108 4/25/2019