HeXuShi 


change www.site.com to site.com in asp.net core web app. how to: https://github.com/HeXuShi/HeXuShi.Extensions/blob/master/docs/nowww.md