10 packages returned for Tags:"viber"

Package type
Sort by
Options
  • 10,550 total downloads
  • last updated 2/26/2021
  • Latest version: 1.0.2
  • Viber Bot
C# wrapper for the Viber REST API (Public Accounts / bots).
A .NET implementation regarding the Viber REST API. if you are interested please support me and leave a star here https://github.com/CBidis/Viber.Net/
Nếu Website, hệ thống của bạn đang cần tính năng gửi SMS đến điện thoại khác hàng chẳng hạn như nhắn mã xác nhận khi đăng ký Website, hay phần mêm quản lý nhân sự cần nhắn tin thông báo lịch họp, chúc mừng sinh nhật nhân viên, Website thương mại điện tử nhắn tin thông báo giao dịch … Hệ thống SMS... More information