bootstrap4rtl 4.3.1

Bootstrap4rtl CSS

bootstrap 4.3.1 rtl Persian
بوت استرپ 4.3.1 راست چین فارسی
به همراه نمونه قالب های موجود در سایت اصلی
حمزه شیخ شعاعی http://dev62.com/
The most popular front-end framework for developing responsive, mobile first projects on the web.

Install-Package bootstrap4rtl -Version 4.3.1
dotnet add package bootstrap4rtl --version 4.3.1
<PackageReference Include="bootstrap4rtl" Version="4.3.1" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add bootstrap4rtl --version 4.3.1
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Release Notes

https://blog.getbootstrap.com/

Version History

Version Downloads Last updated
4.3.1 131 5/28/2019