MRP 1.0.0-beta.2

.NET Standard 2.0
This is a prerelease version of MRP.
dotnet add package MRP --version 1.0.0-beta.2
NuGet\Install-Package MRP -Version 1.0.0-beta.2
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="MRP" Version="1.0.0-beta.2" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add MRP --version 1.0.0-beta.2
#r "nuget: MRP, 1.0.0-beta.2"
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install MRP as a Cake Addin
#addin nuget:?package=MRP&version=1.0.0-beta.2&prerelease

// Install MRP as a Cake Tool
#tool nuget:?package=MRP&version=1.0.0-beta.2&prerelease

MRP-K/S API pro autonomní režim

MIT License NuGet Downloads NuGet .NET Standard

Neoficiální implementace API pro komunikaci s účetním systémem MRP-K/S pomocí autonomního režimu s podporou šifrování a komprese. https://www.mrp.cz/software/ucetnictvi/ks/autonomni-rezim.asp

Aktuální stav: BETA

Knihovna není dostatečně otestována v reálném nasazení a chybí serializace pro některé příkazy viz tabulka:

Příkaz Stav
ADREO0 Nedostupné
CENEO0 Dostupné
EXPEO0 Dostupné
EXPEO1 Dostupné
EXPFP0 Nedostupné
EXPFP1 Nedostupné
EXPFV0 Nedostupné
EXPFV1 Nedostupné
IMPEO0 Nedostupné

Jak začít

Tyto instrukce popisují použití knihovny pro klientské aplikace. Pro nastavení autonomního režimu na serveru navštivte prosím oficiální dokumentaci.

Instalace pomocí NuGet

Install-Package MRP –IncludePrerelease

Použití

Doporučené základní nastavení s kompresí a šifrováním:

var mrpApi = new MrpApi("http://xxx.xxx.xxx.xxx:ppppp") // Jediný povinný parametr je url serveru včetně portu kam se mají zasílat požadavky
  .WithEncryption("xxxXXXxXxXxxXXxXXxxxXXxXXxXXxXXxxXXxXXXxXXX=") // Přepne komunikaci na šifrovaný režim, jako parametr se použije klíč vygenerovaný na serveru
  .WithCompression() // Zapne zlib kompresi, lze předat parametr upravující úroveň komprese
  .WithTimeout(TimeSpan.FromSeconds(10)); // Jak dlouho je čekáno na odpověď ze serveru než je vyhozena chyba komunikace

// Zašleme příkaz EXPEO0 a použijeme přídavné filtrování výsledků podle oficiální dokumentace
var response = await this.MrpApi.EXPEO0(x => x
  .Filter("cisloSkladu", "1")
  .Filter("SKKAR.CISLO", "1..1000")
);

// Pokud se něco pokazilo, můžeme to vyhodit jako aplikační chybu
if (result.HasError)
{
  throw new Exception(result.ErrorMessage);
}

// Vypíšeme výsledky do konzole
Console.WriteLine($"Zvoleným filtrům odpovídá {result.Products.Count} produktů a {result.Categories.Count} kategorií.");
var produktySkladem = result.Products.Where(x => x.PocetMJ > 0);
Console.WriteLine($"Z toho je {produktySkladem.Count()} produktů skladem.");
Console.WriteLine($"V celkové hodnotě {produktySkladem.Sum(x => x.CenaSDPH)} {produktySkladem.First().Mena}.");

Příklad úspěšného výstupu:

Zvoleným filtrům odpovídá 183 produktů a 29 kategorií.
Z toho je 125 produktů skladem.
V celkové hodnotě 44793 CZK.

Spuštění testů

Testy API vyžadují tajné parametry, které se načítají z UserSecrets nebo EnvironmentVariables.

PM> dotnet user-secrets set SecretKey xxxXXXxXxXxxXXxXXxxxXXxXXxXXxXXxxXXxXXXxXXX= --project MRP.Tests
PM> dotnet user-secrets set ApiUrl http://xxx.xxx.xxx.xxx:ppppp --project MRP.Tests

Testy momentálně neověřují správnost údajů, pouze zda byla úspěšná komunikace se serverem a zda byl vrácen alespoň nějaký výsledek. Testy jsou dynamicky označeny jako přeskočené pokud server vrátí chybu, že daný příkaz nemá povoleno obsloužení.

Použité balíky

Verze

Tato knihovna používá SemVer 2.0.0 pro číslování verzí.

Product Versions
.NET net5.0 net5.0-windows net6.0 net6.0-android net6.0-ios net6.0-maccatalyst net6.0-macos net6.0-tvos net6.0-windows net7.0 net7.0-android net7.0-ios net7.0-maccatalyst net7.0-macos net7.0-tvos net7.0-windows
.NET Core netcoreapp2.0 netcoreapp2.1 netcoreapp2.2 netcoreapp3.0 netcoreapp3.1
.NET Standard netstandard2.0 netstandard2.1
.NET Framework net461 net462 net463 net47 net471 net472 net48 net481
MonoAndroid monoandroid
MonoMac monomac
MonoTouch monotouch
Tizen tizen40 tizen60
Xamarin.iOS xamarinios
Xamarin.Mac xamarinmac
Xamarin.TVOS xamarintvos
Xamarin.WatchOS xamarinwatchos
Compatible target framework(s)
Additional computed target framework(s)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
1.0.0-beta.2 275 3/18/2020
1.0.0-beta.1 268 11/7/2019
1.0.0-alpha.4 246 5/9/2019
1.0.0-alpha.3 247 3/23/2019
1.0.0-alpha.2 358 11/11/2018
1.0.0-alpha.1 402 11/6/2018

Added .NETStandard 2.1, updated dependencies