Digipost.Signature.Api.Client.Portal 5.1.0

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

There is a newer version of this package available.
See the version list below for details.
Install-Package Digipost.Signature.Api.Client.Portal -Version 5.1.0
dotnet add package Digipost.Signature.Api.Client.Portal --version 5.1.0
<PackageReference Include="Digipost.Signature.Api.Client.Portal" Version="5.1.0" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Digipost.Signature.Api.Client.Portal --version 5.1.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
6.1.0-beta 7 10/21/2019
6.0.0 53 9/25/2019
6.0.0-RC3 54 8/9/2019
6.0.0-RC2 50 7/29/2019
6.0.0-RC1 70 5/31/2019
5.1.0 165 5/5/2019
5.0.4 86 5/5/2019
5.0.4-beta3 79 5/5/2019
5.0.3.321-beta 86 2/7/2019
5.0.3 265 2/6/2019
5.0.2 294 10/31/2018
5.0.1.154-beta 108 10/26/2018
5.0.1.153-beta 109 10/26/2018
5.0.1.150-beta 105 10/26/2018
5.0.1.124-beta 123 10/24/2018
1.0.0 111 4/25/2019
Show less